Welkom, MM !
Over deze site
Over Heksen
Sabbats & Esbats
Theorie
Rituelen
De Kitchenwitch
Avalon Cirkel
Avalonreis 2006
Mijn schrijfsels
Heksenteksten
Ander moois
Reiki, Licht- en lichaamswerk
Divineren
Plaatsen
Godinnen
Goden
Dingen
Personen & Wezens
Andere Geloven
Nadenkhoekje
Kalenders
Overzichtjes
Foto's
Links
Gastenboek
Contact
Nieuw toegevoegd
Vraag het Hydra
Weblog
Stem op deze site!
Interview, werkstuk of scriptie?
Webdesign & Hosting
by
PBIT Solutions
Heilige geschriften

Pagans kennen geen heilige geschriften in de zin zoals bijvoorbeeld Joden, Christenen en Islamieten hebben. Dit komt onder andere , omdat het heidense geloof zijn oorsprong vind in een tijd waarin men nog niet met geschrift werkte en vele Heidense tradities kennen het gebruik van mondelinge en/of geheime onderlinge overdracht. Dus wat er al geschreven is, houdt men voor zichzelf of alleen voor hen die er zich ook mee bezighouden.

De grote geloven kennen wel heilige teksten en boeken waaraan zij zich houden of waardoor zij zich laten leiden. Ik ga dan ook in vogelvlucht deze heilige geschriften doornemen. Ik behandel hier vooralsnog de Christelijke Bijbel, de Islamitische Koran, de Joodse Thora en Talmoed en de Vedische geschriften en de Bhagavad Gita
van de Hindoes.

De Bijbel

Wat is de bijbel voor boek?

Het woord 'bijbel' is afgeleid van het Griekse biblia dat 'boeken' betekent. De Bijbel is eigenlijk een groot boek, dat bestaat uit verschillende delen. De bijbelboeken samen bevatten de heilige geschriften van joden en christenen. Het is een verzmaling van verhalen en gebeurtenissen, religieuze wetten en leefregels, liederen, profetieën en spreuken, die eeuwenlang van generatie op generatie mondeling zijn doorgegeven. Op zeker moment zijn al die vertellingen en liederen op schrift gesteld en bewerkt of aangevuld tot de bijbelboeken die we nog steeds kennen. Tussen het ontstaan van het eerste en laatste bijbelboek liggen ruim elf eeuwen, en er zijn tal van auteurs bij betrokken geweest. Later zijn die boeken tot één boek samengebracht.

Oude Testament
De bijbel bestaat uit twee elkaar opvolgende delen. Het eerste deel, het Oude Testament, gaat over de tijd tussen het ontstaan van de wereld en het begin van onze jaartelling – de jaren vóór Christus dus. Dit deel heeft als hoofdthema het verbond dat God sluit met het volk Israël, en de afstamming en geschiedenis van het joodse volk. De in totaal 39 bijbelboeken in dit gedeelte zijn geschreven in het Hebreeuws en het Aramees, en ontstaan tussen 1000 en 200 v.Chr. in het Midden-Oosten. Voor joden gelden alleen deze geschriften, die ze samen 'Tenach' noemen, als Heilige Schrift. Christenen noemen deze boeken samen het 'Oude Testament'.

Nieuwe Testament
Het tweede deel van de bijbel, het 'Nieuwe Testament', vormt samen met het 'Oude Testament' de Heilige Schrift van de christenen. In dit deel staat het leven en de leer van Jezus van Nazareth en het ontstaan van de christelijke kerk centraal. Deze afdeling telt 27 bijbelboeken, die tussen ongeveer 50 en 100 n.Chr. zijn opgetekend in het Grieks. Deze boeken – waaronder veel brieven – zijn geschreven in het Middellandse Zeegebied dat in die tijd deel was van het Romeinse Rijk.

Deuterocanonieke boeken
In de periode rond het begin van de jaartelling in twee fasen vastgesteld welke boeken voldoende gezag en authenticiteit hadden om deel uit te maken van de Heilige Schrift. De 66 bijbelboeken van het Oude en Nieuwe Testament worden samen als definitieve verzameling beschouwd, die 'canon' wordt genoemd. Daarnaast is er nog een grote groep teksten die wel tot de bijbelse geschriften behoren, maar die niet in de canon zijn opgenomen. Tien van die boeken worden in veel bijbels als 'deuterocanonieke' bijbelboeken opgenomen bij het Oude Testament.

De Koran

Al Qur'an is een arabisch woord dat letterlijk betekent "lezen, reciteren". De Koran is een van de Heilige Boeken van de Islam, naast de andere aan de Profeten geopenbaarde boeken in hun oospronkelijke vorm (zoals het Boek der Psalmen, de Thorah, Het Nieuwe Testament met onder meer ook het Evangelie volgens Barnabas, enz.). De Koran neemt wel een bijzondere plaats in. Moslims geloven dat de Koran letterlijk het Woord van God (in het arabisch: Allah) is zoals dat in het arabisch stuk voor stuk aan Mohammed geopenbaard werd gedurende een periode van 23 jaar.

In de afgelopen 1400 jaar is er geen letter, zelfs geen leesteken, aan deze heilige teksten gewijzigd.
De oorspronkelijke geschriften waren iin het Arabisch opgesteld en , zo wordt gezegd, de woorden zijn letter per letter in Goddelijke orde vastgelegd; daar kan niets aan veranderd worden want dan is het geen Koran meer.
De Koran werd aan het Islamitische volk doorgegeven via een keten die begon bij God via de Aartsengel Gabriël naar de Profeet Mohammed.

De Koran wordt door de meeste Moslims aanzien als laatste Boodschap van God aan de gehele mensheid, voor alle tijden, zonder beperkingen van ras of nationaliteit, als baken en gids voor iedereen, voor alle aspecten van het leven, tot het Einde der Tijden.

De geschreven woorden van de Koran worden als heilig beschouwd en Moslims dienen hier dan ook erg zorgzaam mee om te springen met een afdruk van deze heilige Woorden en niet zomaar weg te gooien - iemand zou erop kunnen trappen. Dat was zeker vroeger zo. Nu de Koran ook op Internet en cd-rom verkrijgbaar is, wordt het al wat moeilijker om er zorgvuldig mee om te springen.

Structuur van de Koran

De hoofdstukken van de Koran zijn gerangschikt naar lengte, de langste hoofdstukken staan eerst, de kortste volgen daarna.

De Profeet Mohammed kreeg zijn eerste Openbaring in het jaar 610 na Christus. Gedurende de daaropvolgende 23 jaar werd de Koran vers per vers aan hem geopenbaard. Het eerste wat aan Mohammed geopenbaard werd was de eerste vijf verzen van Surah Al-Alaq:

"Lees voor in de naam van jouw Heer die heeft geschapen"
Geschapen heeft Hij de mens uit een klonter.
Lees voor! Jouw Heer is de Edelmoedigste,
die onderwezen heeft met de pen.
Hij heeft de mens onderwezen wat hij niet wist." (Koran 96:1-5)
Het allerlaatste laatste geopenbaarde vers zegt
"Heden heb ik jullie godsdienst voor jullie voltooid"(Koran 5:3)


Daarmee is volgens de meeste Moslims een einde gekomen aan de Boodschap en Boodschapper, zoals ook Profeet Mohammed zei in zijn bekende Laatste Preek: "Geen Profeet of Apostel zal nog komen na mij." Mohammed is de laatste Profeet in de Islam, en de Koran is dan ook het Laatste Geopenbaarde Boek van God. Na Mohammed kunnen volgens de meeste Moslims geen Openbaringen en Profeten meer volgen tot aan het Einde der Tijden.

Nog wat feitjes over de
opbouw van de Koran:
Surah Al-Fatiha was het eerste volledig hoofdstuk dat geopenbaard werd, Surah an-Nasr het laatste.
De Koran is onderverdeeld in 30 gelijke stukken die in het arabisch "juz" genoemd worden.
Er zijn 114 hoofdstukken van verschillende lengte. Het langste hoofdstuk is Al-Baqarah (286 verzen), het kortste Al-Kwathar (3 verzen). In totaal bevat de Koran 6.666 verzen die bestaan uit 336.233 letters. De verzen die geopenbaard werden voor de migratie worden Mekkaans genoemd, de verzen erna Medinish.

Bewaren van de Boodschapen uit de Koran

De boodschappen uit de Koran worden op twee manieren bewaard: via data-dragers (papier, CD enz) en via mensen die de Koran volledig uit hun hoofd leren. Een Hafeez is een persoon die de Koran volledig uit het hoofd kent. Naar schatting zijn er vandaag de dag zo'n 10 miljoen Huffaz. Deze mensen zijn van onschatbare waarde: mochten de geschriften ooit door rampen etc. verloren gaan, kunnen zij nog altijd de teksten ervan aan de mensheid reciteren..

Thora/Torah

De Thora/Torah is voor de Joden het belangrijkste boek en wordt ook wel de Tenach genoemd. De Tenach bestaat uit drie onderdelen, namelijk:

a. de Thora (wet, onderwijzing);
b. De nebiim (profeten);
c. De Chetubim (de geschriften).
d. Tijdens het bidden gebruiken de joden het joodse gebeden boek. Ook wel De Siddoer geheten. De Siddoer bevat veel verschillende gebeden.

De Thora kun je ook weer verder onder verdelen in de volgende vijf boeken: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium (deze vind je ook terug bij de christelijke Bijbel). Zij worden ook wel de vijf boeken of de wet van Mozes genoemd. Heel in het kort gaat het over de schepping van de wereld en de mensheid door God, de zondeval en zondvloed, de aartsvaders, het ontstaan van het Israëlitische volk, hun uittocht uit Egypte door de Sinaï-woestijn naar Kanaän onder leiding van Mozes en later Jozua.

Naast de Tenach zijn ook de Misjna, de Talmoed en de Midrasj belangrijke geschriften voor de joden.
- In de Misjna vinden we een aantal joodse voorschriften met betrekking tot het religieuze en sociale leven.
- In de Talmoed is een commentaar van latere joodse geleerden op de uitspraken die in de Minja staan.
- In de Midrasj wordt de Tenach uitgelegd.

De Tenach: begint met de woorden Beresjit bara elohim, “in het begin schiep God”. De medeklinkers van de Tenach, de letters: t, n, ch, verwijzen naar de eerste letters van de Hebreeuwse woorden: torah, leer, nebi’im, profeten, chetubim, geschriften. Dus eigenlijk de lederen geschriften van de profeten. In de Tenach staan minstens vijf verschillende scheppingsverhalen, maar vanaf de Genesis zien de joden en doel en voorzienigheid in Gods schepping.
De heilige geschriften hebben een grote waarde in het jodendom, daarom dat de joden ook wel het volk van het boek worden genoemd. Ze baseren heel hun leven op de bijbel, daarom hebben ze grote eerbied voor de torah, waarin God zich openbaart. Voor hen is de torah zowel de leer als instructie of wet..

De Torah wordt heel respectvol behandeld en is gemaakt van perkament, maar niet iedere dierenhuid mag worden gebruikt als perkament voor de Torah.De dierenhuiden moeten zijn van dieren die ook gegeten mogen worden en dus koosjer zijn.
Tijdens het maken van perkament van de dierenhuiden moet de hele tijd de aandacht blijven bij het heilige doel, waarvoor dat perkament zal worden gebruikt.
De Torah wordt niet gedrukt maar met de hand geschreven.
De inkt waarmee wordt geschreven wordt ook op een speciale manier gemaakt.
Die inkt moet aan bepaalde eisen voldoen: de inkt moet zwart en duurzaam zijn, verder moet de inkt dik liggen op het perkament, maar de inkt mag er niet afspringen als hij droog is. Het schrijven zelf gebeurt met een verenstift. De veren die voor zo`n pen worden gebruikt zijn die van een gans of van een kalkoen. Als men uit de Torah leest mag je hem niet aanraken, je mag hem alleen aanraken met een stokje dat speciaal hiervoor gemaakt is.


De Talmoed:(mondelinge leer en naast de Bijbel de hoofdbron voor het Joodse godsdienstig leven). De Talmoed is de naam die gegeven wordt aan de Misjnàh en de Gemaráh samen. De Talmoed is een samenvattend handboek voor de 36 traktaten (verdragen, verhandelingen) waarin rabbijnse commentaren en Bijbeluitleg zijn opgenomen.

De Misjnàh: (herhalen). Misjnàh komt van het Hebreeuwse woord sjana, wat herhalen betekent. Zij omvat de verzameling Joodse mondelinge overleveringen die door Rabbi Juda ha-Massi (135 tot 220 n.Chr.) tot stand gekomen is. De Misjnàh is in 6 boeken verdeeld: de Sedarim. Elk Seder (code, verzameling) bestaat uit afdelingen: Masechtoth. Elk Masechtah (d.i. weefsel) bestaat uit hoofdstukken: Pekarim. Elk Pérek bestaat uit paragrafen: Misjnàh in de beperkte zin. De gehele Misjnàh bestaat uit 63 Masechtoth of traktaten.

De 6 hoofdindelingen van de Misjnàh zijn als volgt:
1. Zeráim (zaden), bestaat uit 11 verhandelingen over de wetten van de landbouw.
2. Mo'ëd (vastgestelde feest- en gedenkdagen), bestaande uit 12 verhandelingen over de voorschriften voor de Sabbath, de Hoogtijdagen (zoals Pesach en andere feestdagen), etc.
3. Nasjim (vrouwen), bestaat uit 7 verhandelingen over huwelijk, scheiding, ontrouw, etc.
4. Nezekim (schadevergoeding), bestaande uit 10 verhandelingen over straf- en civielrecht.
5. Kodosjim (heilige zaken), bestaat uit 11 verhandelingen over de verschillende vormen van tempeldiensten.
6. Tachoroth (reinigingswetten), bestaat uit 11 verhandelingen over rituele reinheid en onreinheid

De Vedische geschriften

De Veda’s zijn heilige geschriften waarin het fundament van het Hindoeisme is neergelegd. “Veda” betekent inzicht. Dit houdt in dat je niet alleen weet, maar ook voelt.. ‘Het zit in je hart, zegt men. Deze geschriften zijn opgebouwd uit ‘hymnen’(lofzangen) en geschreven in sanskriet. Binnen de vedische geschriften is er een onderverdeling in ‘Shruti’ en ‘Smiriti’. Shruti betekent datgene wat gehoord is, openbaringen. Rishi’s (heilige zieners) mochten deze openbaringen aanschouwen en gaven dit als leraar door aan streng geselecteerde leerlingen. Deze geopenbaarde kennis is vervat in mantra’s. Deze kennis is nu voor een groot deel op schrift gezet. Smiriti betekent datgene waar over is nagedacht, dit omvat de uiteenzettingen en de praktische toepassingen van de Veda’s.

De vier Veda’s
Er zijn vier Veda’s : Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda en Atharva Veda, deze worden kort besproken door enkele ‘bekende’ onderdelen eruit te lichten.

Rig Veda
Van de vier Veda’s is de Rig Veda het oudst en bestaat uit 1028 hymnen. De Rig Veda bevat veel levensvragen, kennisvragen aan God. Belangrijke goden uit deze Veda zijn Agni (Vuurgod) en Indra (Regengod). Het dagelijks gebed, (de ode aan de God Savitri, de Zon en schenker van licht en zuiverheid), de ‘Gaytri mantra’ komt eveneens uit de Rig Veda.

Yajur Veda
De Yajur Veda kent een onderverdeling in de ‘Krsna’ (zwarte) en ‘Sukla’ (witte) Yajur Veda. Centraal in deze Veda staan offerplechtigheden en lofzangen. Uit de Yajur Veda komt ook het ‘Holifeest’. Deze viering herdenkt de moedige daad van halfgod-halfmens ‘Narsingh’ die het leven van prins ‘Prahalad’ red. Verder wordt in de Yajur Veda verteld over de schepping van de aarde. De Heer als ‘Visvakarman’ - architect van de aarde - gaf deze haar uitgestrekte vorm. Vandaar dat de aarde ook Prithvi (de ‘Uitgestrekte’) heet.

Sama Veda
De Sama Veda giet de mantra's van de Rig Veda in bijzondere melodieen die vocaal ten gehore worden gebracht. De Dhrupad (dichtkunst), die tot de oudste vocale muziekstijl in India behoort is hier een bekend voorbeeld van.

Atharva Veda
Deze Veda kenmerkt zich met veel proza waarin onder andere geesten, demonen en goden voorkomen. Daarnaast komen ook veel geneeskundige planten aan bod. Deze Veda kent ook de Veda van de geneeskunde, de Ayur Veda. Deze upaveda (onderdeel) vormt een van de belangrijkste onderdelen van de Atharva Veda.

Abstracties
Bij bespreking van de Veda’s horen uiteraard ook de Brahmana’s, Aranyaka’s en de Upanishads. Dit zijn verschillende abstractieniveaus in de Veda’s. Kortgezegd kun je stellen dat de Brahmana’s de mantra’s interpreteren, ze worden gebruikt als ‘handleiding’ door geestelijken over hoe bijvoorbeeld diensten moeten worden geleid. De Aranyaka’s, geven de symbolische betekenis weer van de rituelen die in de Brahmana’s zijn beschreven. En de Upanishads behandelen fundamentele vragen van het menselijk bestaan. De Upanishads zijn een veel gebruikte bron en misschien onbewust wel ‘bekender’ dan de Veda’s waartoe zij behoren. In deze ‘leerboeken’ word onder andere ingegaan op zelfrealisatie en zelfverwezelijking (Mundaka Upanishad) en word er ingegaan op de filosofie achter de Veda’s.

Naast de Vedás zijn er nog een anatal heilige geschriften voor de Hindoes: de Purana’s, de Ramayana, de Mahabharata en de Bhagavad Gita, waarvan de laatste mij het bekendst is.

De Bhagavad Gita

Het centrale thema van de Gita is volstrekte eenwording met het Goddelijke zelf. De Gita geeft aan: doe datgene wat je te doen staat zonder te hechten aan het resultaat. Plaats alles in een juiste verhouding. Bestrijd je vijanden, er wordt onder andere genoemd dit zijn verlangens, emoties en hoogmoed.
De Bhagavad Gita heeft niet alleen een functie voor Hindoes ook personen die bijvoorbeeld het jodendom of het christendom aanhangig zijn vinden troost in de Gita. De Gita gaat dus niet over een bepaalde godsdienst. In de Gita wordt ook niet ‘gevraagd’ een bepaalde god te aanbidden. Krishna wijst op het belang om in de eerste plaats altijd jezelf te zijn.

(bron van dit laatste stuk: www.hindulife.nl)© Hydrangea Online / Laatste update: 04-12-2004 / 31903 x bekeken